Zakres usług


Przekształcenia struktury własnościowej SPZOZ

Prawnicy Kancelarii posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie doradztwa w różnorodnych aspektach związanych z funkcjonowaniem rynku zdrowia w Polsce. Kancelaria była jednym z organizatorów oraz partnerem merytorycznym w ramach:

 • Konferencji Naukowo – Szkoleniowej w ramach XI Forum Prawniczo – Medycznego „Organizacja i funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w obliczu możliwych przekształceń struktury własnościowej”, która miała miejsce w dniach 4-5 grudnia 2008 r. w Warszawie oraz
 • Konferencji „Uwarunkowania przekształceń szpitali w spółki – współpraca samorządów z zarządami szpitali”, która miała miejsce w dniu 5 lutego 2009 r. w Warszawie .
 • cyklu konferencji: „Praktyczne aspekty restrukturyzacji i komercjalizacji szpitali”, realizowanego w lutym 2009 r. w Katowicach, Lublinie oraz w Poznaniu wraz z firmą doradczą „Pharmed Consulting”.

Ponadto Wspólnik Kancelarii (Adam Szczepanik) wielokrotnie był prelegentem na kilku innych konferencjach z zakresu przekształceń własnościowych SPZOZ, m.in. Forum Szpitali Klinicznych – Poznań, październik 2008 r.

Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie realizacji projektów dotyczących przekształceń struktury własnościowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, proponując swe usługi m.in. w zakresie jak niżej:

I. Analiza obecnej sytuacji organizacyjnej oraz prawnej, w jakiej znajduje się zakład mający zostać poddany przekształceniu, z uwzględnieniem:

 • statusu prawno-organizacyjnego poszczególnych oddziałów wchodzących
  w skład ZOZ – u
 • analizy własnościowej (status prawny nieruchomości gruntowych i budynkowych, umowy najmu, dzierżawy, tytuł prawny do sprzętu i wyposażenia),
 • spraw pracowniczych (umowy o pracę, kontrakty).

II. Doradztwo w zakresie wyboru modelu przekształcenia obejmujące m.in.:

1. Analizę konkretnych rozwiązań prawnych pod kątem:

 • efektywności i racjonalności w sytuacji szpitalu, w stosunku do których planowana jest restrukturyzacja,
 • potrzeb podmiotu, możliwości i potrzeb organu założycielskiego (wybór sposobu przekazania majątku nowego NZOZ-owi – aport, dzierżawa),
 • szans realizacji z uwzględnieniem istniejącego kontekstu społecznego (np. poparcia lub jego braku ze strony decydentów, pracowników przekształcanych placówek oraz miejscowej ludności),
 • przewidywanego czasu przeprowadzenia procedury restrukturyzacji.

2. Analizę opcji potencjalnej przyszłej prywatyzacji w stosunku do wybranych pionów działalności/majątku SPZOZ.

3. Wybór ścieżki przekształcenia.

4. Ustalenie szczegółowego harmonogramu przekształcenia.

III. Doradztwo w procesie opracowania programu przekształcenia (w szczególności uzasadnienia do projektów stosowanych uchwał jednostki samorządu terytorialnego).

IV. Pomoc prawna w trakcie procedury przekształcenia:

 • wskazanie czynności, jakie muszą być przeprowadzone oraz organów odpowiedzialnych,
 • przygotowanie dokumentacji (uchwał, powiadomień – rejestr ZOZ, NFZ),
 • wsparcie prawne podczas czynności administracyjnych (opinie, uchwały, powiadomienia),
 • utworzenie nowego podmiotu będącego przyszłym organem założycielskim dla przekształconego zakładu (uchwały, akt założycielski spółki z uwzględnieniem specyfiki spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, czynności rejestracyjne),
 • rejestracja nowego zakładu opieki zdrowotnej w rejestrze ZOZ
 • likwidacja działalności starego SPZOZ,
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia (zwolnienia grupowe, konsultacje ze związkami zawodowymi),
 • doradztwo prawne w trakcie nawiązywania stosunków prawnych przez przekształcony zakład
 • negocjacje/ doradztwo w zakresie wyboru inwestora (strategicznego lub finansowego),
 • doradztwo prawne i reprezentacja przed sądem w przypadku zaskarżenia uchwały w sprawie likwidacji zakładu.

 


PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Spółka komandytowa
ul. Mokotowska 56, 00-534 Warszawa
tel. (22) 499 55 22; fax (22) 350 70 81
e-mail: kancelaria@professio.pl
www.cyrczak.com